Dorota Frankowska

asystentka stomatologiczna, recepcja